رشته های موجود دانشگاه علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران

ردیف کاردانی حرفه ای
(ترمی)
کاردانی حرفه ای
(پودمانی)
کاردانی فنی
(ترمی)
کاردانی فنی
(پودمانی)
1 امور کتابداری و اطلاع رسانی حسابداری مالی عمران - ترافیک شهری اینترنت و شبکه های گسترده
2 سلامت یاری مدیریت کسب و کار - معماری شهری
3 - سلامت یاری - عمران - ترافیک شهری
4 - امور فرهنگی - -
5 - روابط عمومی - -
ردیف کارشناسی حرفه ای
(ترمی)
کارشناسی حرفه ای
(پودمانی)
مهندسی فناوری
(ترمی)
1 مدیریت امور فرهنگی - برنامه ریزی فرهنگی مدیریت امور فرهنگی - برنامه ریزی فرهنگی عمران - حمل و نقل شهری
2 مدیریت امور فرهنگی - ارزیابی فرهنگی مدیریت امور فرهنگی - ارزیابی فرهنگی محیط زیست - بازیافت پسماند
3 آسیب شناسی اجتماعی - پیشگیری از اعتیاد آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد -
4 - روابط عمومی - گرایش رسانه -
5 - روابط عمومی - گرایش الکترونیک -