همکاران واحد آموزش:

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی داخلی تصویر
افشین کرمی
مدیر آموزش
- 132
نام و نام خانوادگی سمت داخلی تصویر
مریم ایوبی باهری کارشناس فارغ التحصیلان
133
سمیه کلهر کارشناس آموزش 130

تلفن : 5- 88898941