همکاران کتابخانه :

نام و نام خانوادگی سمت داخلی
زهرا پاکروئی کارشناس کتابخانه
-

تلفن : 88898945
فاکس: 88932067