همکاران کتابخانه :

نام و نام خانوادگی سمت داخلی
زهرا طاهری 138 مسئول کتابخانه

تلفن : 88898945
فاکس: 88932067