همکاران اداری

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی فاکس تصویر
محمد رضا جدی
مدیر اداری - - -
روح الله تقوی زره شوران
دبیرخانه - - -

تلفن : 5-88898941