همکاران اداری

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی فاکس تصویر
ناصر گوشه مدیر اداری 88898941 121 -
نادره رمضانی دبیرخانه 88898942 146 88924877

تلفن : 5-88898941