همکاران اداری

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی فاکس تصویر


مدیر اداری - - -
روح الله تقوی زره شوران

دبیرخانه - - -

تلفن : 44755175