همکاران انفورماتیک

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی داخلی تصویر
علی قویدل
کارشناس مسئول انفورماتیک alii.ghavidel@gmail.com -

تلفن : 5- 88898941
88924881