همکاران انفورماتیک

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی داخلی تصویر
حمزه پورمهدی کارشناس انفورماتیک hpourmahdi@cti.ir 107

تلفن : 5- 88898941
88924881