همکاران مالی

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تصویر
علی قویدل

مدیر مالی - -
کارشناس مالی 88898942 122

تلفن : 5- 88898941