عکس

سید مهدی میر صادقی

متولد 1347 بابل

پست الکترونیک :
rose-msd@yahoo.com
پست سازمانی :
معاون مدیر کل در شهرداری تهران
وضعیت تحصیلی
  • دکتری رشته مردم شناسی گرایش زبانهای باستان
  • فوق لیسانس جغرافیای سیاسی
سوابق حرفه ای
  • مدیر مرکز فرهنگی و هنری غدیر
  • کارشناس ارشد حوزه دفتر شهرداری تهران
  • مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 13 به مدت 8 سال
  • مدیر مطالعات اجتماعی منطقه 14
  • مدیر اداره فرهنگی شهرداری منطقه 14
  • خبرنگار مطبوعات 10 سال
  • معاون عمومی شهرداری منطقه 9 و 20 و رئیس اداره رفاه شهرداری