ابوالفضل رفیع

متولد :1346

پست الکترونیک :
-
پست سازمانی :سرپرست مرکز
وضعیت تحصیلی

دکترا

سوابق حرفه ای

 

مسئول دفتر حوزه ریاست:

روح الله تقوی زره شوران

  • پست الکترونیک:

    Zareshoran@gmail.com