3

سماسامانه جهت قرار دادن آموزش های سما لایو برای دانشجویان و اساتید

اطلاعیه ها

آدرس درست سمالایو

تمدید تکمیل ظرفیت ورودی مهر ماه 1398 تا 13آذر ماه98

تکمیل ظرفیت

فراخوان انتخابات انجمن های علمی-دانشجوئی 25 آبان ماه لغایت 5 آذر 1398

انتخاب واحد نیمسال اول ۹۸ ۹۹

 
   
صندوق رفاه