امور فرهنگی - دانشجویی:

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن تصویر
مصطفی هراتی
مدیر امور فرهنگی و دانشجویی
- -